Najczęściej zadawane pytania na temat kominów


Jaki zastosować komin do popularnych wkładów kominkowych?

W przypadku komina dla wkładu kominkowego polecamy spośród naszych produktów system kominowy Rondo Plus, z uwagi na szerszy zakres stosowania niż w przypadku komina Rondo (z tym, że obydwa systemy nadają się teoretycznie dla wkładów kominkowych).

Najważniejsze różnice między tymi kominami z punktu widzenia użytkownika kominka są takie:

Rondo - system kominowy eksploatowany w warunkach suchych (spalane powinno być suche, sezonowane drewno liściaste) w zakresie temperatur od 200 do 400 C, powinien być to komin wewnętrzny.

Rondo Plus - może pracować w warunkach suchych i mokrych (jakość paliwa w zasadzie nie ma znaczenia dla komina), w zakresie temperatur od 60 do 600 C, może być kominem wewnętrznym lub kominem biegnącym w całości w strefie zewnętrznej.

Dodatkowo pewna część naszych Klientów zwraca uwagę (w postaci negatywnych zgłoszeń) na spore (subiektywnie) nagrzewanie się ścianki pustaka kominowego Rondo w sytuacji, gdy komin jest jednocześnie fragmentem ściany pomieszczenia (ściana jest przerwana kominem). Problemów takich nie będzie w przypadku zastosowania komina izolowanego (Rondo Plus).

Jaki zastosować komin do kotła na paliwa stałe?

Optymalnymi systemami spośród produktów Schiedel są kominy: Pro Advance lub Rondo Plus. Przekrój komina powinien być każdorazowo określany na podstawie wymagań technicznych kotła oraz z uwzględnieniem wysokości komina. Dla kotłów o mocy ok. 20-25 kW można jednak mówić o doborze orientacyjnym zależnym od spalanego paliwa: w przypadku kotłów na miał węglowy, drewno, odpady (lub kotłów tzw „wszystkopalnych") najczęściej stosowane średnice to 20 - 25 cm (choć zdarzają się kotły, które wymagają nawet kominów o średnicy 30 cm). W przypadku kotłów na węgiel sortymentu: koks lub ekogroszek optymalne średnice znajdują się w przedziale od 16 do 20 cm. Dobór taki choć orientacyjny sprawdza się często przy kominach o wysokości co najmniej 7 m, przy kominach niższych warto pomyśleć o kominie o średnicy z górnej części podanego przedziału.

Na etapie zakupu kotła (już po wybudowaniu komina), warto jeszcze przed jego zakupem spojrzeć do dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) kotła lub skonsultować się z producentem albo ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o tym, jaki przekrój komina jest wymagany przez dany model kotła grzewczego.

Jaki komin zastosować do gazowych kotłów kondensacyjnych?

Do gazowych kotłów kondensacyjnych należy stosować systemy kominowe z zamkniętą komorą spalania, zwane powszechnie systemami powietrzno-spalinowymi (w skrócie SPS lub LAS). Są one zbudowane z przewodu odprowadzającego spaliny oraz kanału doprowadzającego powietrze konieczne do spalania. Takie rozwiązanie zapewnia podwyższenie sprawności energetycznej kotła, gdyż powietrze napływające z zewnątrz ulega ogrzaniu płynąc w przeciwprądzie do kierunku przepływu spalin. Kominy odprowadzające spaliny z gazowych kotłów kondensacyjnych muszą spełniać szereg wymagań wynikających z normy PN-EN 13063-3 (Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno - spalinowych). Potwierdzeniem ich spełnienia jest właściwa klasyfikacja będąca źródłem informacji nt. wymagań, jakie spełnia dany komin, np. T200 P1 W 1 O00, gdzie:
T200 - klasa temp.;
P1 - klasa ciśnienia;
W - klasa odporności na działanie kondensatu;
1 - klasa odporności na korozję;
O00 - odporność/brak odporności na pożar sadzy.

System kominowy współpracujący z gazowym kotłem kondensacyjnym powinien mieć możliwość pracy w nadciśnieniu (co wynika ze stosowania wentylatorów wytwarzających nadciśnienie) - potwierdzeniem spełnienia tego wymagania jest klasa ciśnienia P1, która jest jednocześnie gwarantem zachowania wysokiej szczelności systemu. Poza tym musi się on charakteryzować odpornością na działanie kondensatu - W, a klasa odporności na korozję musi być odpowiednia dla zastosowanego paliwa - 1 (oznacza gaz).
Tylko systemy kominowe spełniające powyższe wymagania można stosować we współpracy z gazowymi kotłami kondensacyjnymi. Przykładem komina przeznaczonego do odprowadzania spalin z gazowych kotłów kondensacyjnych jest komin Schiedel Avant.

Jakie przekroje kominów są najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych? Czy jest jakiś przekrój uniwersalny dla kotłów gazowych i kotłów na paliwo stałe?

Przekroje kominów dobiera się każdorazowo na podstawie wymagań technicznych kotła oraz uwzględniając wysokość komina. Dla kotłów o mocy ok. 20-25 kW przy kominach o wysokości co najmniej 7 m można jednak mówić o doborze orientacyjnym zależnym od spalanego paliwa.
Dla większości kotłów gazowych lub olejowych (z wyjątkiem kotłów kondensacyjnych i innych kotłów z zamkniętą komorą spalania) optymalną średnicą jest 14 cm (Rondo Plus 14 lub Pro Advance 14), w przypadku kominów niższych warto powiększyć średnicę (16 cm).
Kotły na paliwa stałe wymagają już większych średnic komina, tak więc w przypadku kotłów na ekogroszek, miał, drewno najczęściej stosowane średnice wahają się od 16 do25 cm (a zdarzają się kotły, które wymagają nawet kominów fi 30 cm). Dobór średnicy uniwersalnej nie jest więc możliwy.
W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu kotła na paliwo stałe przed zakupem kotła spojrzeć do jego DTR i wyszukać informacji o tym jaki przekrój komina jest wymagany przez producenta kotła.
Odrębnie należy podejść do tematu kotłów z zamkniętą komorą spalania (np. kondensacyjnych). Kotły takie wymagają bowiem kominów o innej konstrukcji (kominów powietrzno - spalinowych np. Avant).

W przypadku wątpliwości dotyczących przekroju komina proszę o kontakt z Nami. Dobór komina odbywa się bezpłatnie.


Na jakiej wysokości powinien być montowany trójnik spalin?

Wysokość usytuowania trójnika wlotu spalin jest uzależniona od wymagań urządzenia grzewczego, jednak w przypadku większości systemów kominowych Schiedel wysokość ta nie może być mniejsza niż 116 cm nad poziomem posadowienia komina.
Jeżeli na etapie budowy komina wymagania kotła nie są jeszcze znane to zaleca się, aby trójnik wlotu spalin do komina usytuować na poziomie na tyle wysokim, aby prowadzenie spalin z później wybranego i podłączonego urządzenia grzewczego do komina odbywało się w kierunku pionowym lub skośnym (skierowanym ku górze).
Orientacyjnie można podać, że w przypadku kominków bezpieczną wysokością jest 180-200 cm nad posadzką, w przypadku kotłów gazowych wiszących, ok. 20-40 cm poniżej poziomu sufitu, natomiast dla kotłów stojących najczęściej trójnik jest sytuowany na poziomie ok. 150-160 cm nad posadzką.

Jakie są odległości komina od elementów palnych?

Odległość przewodów spalinowych i dymowych wynika z przepisów krajowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" opublikowane w Dz.U. nr 75 z 2002r z późniejszymi zmianami). W przypadku gdy kominy sąsiadują z łatwo zapalnymi, nieosłoniętymi częściami konstrukcyjnymi budynku, powinny być oddalone od nich o co najmniej 0,3m, a w przypadku powierzchni osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce lub inną równorzędną okładziną, odległość ta powinna wynosić co najmniej 0,15m. (Wymagania podstawowe).

W przypadku projektowania należy brać również pod uwagę odległość komina od elementów palnych, która wynika z klasyfikacji komina (np. T400 N1 D 3 G50). Odległość jest podawana w milimetrach i zawsze ‘towarzyszy' oznaczeniu klasy odporności na pożar sadzy, np. G50, co oznacza że komin jest odporny na pożar sadzy i istnieje konieczność zachowania odległości min 50mm od elementów palnych.

Jaka powinna być wysokość komina ponad dachem?

  • Wysokość komina ponad dachem zależy przede wszystkim od:
  • wysokości najwyższego bocznego podparcia,
  • wymiarów zewnętrznych komina,
  • zastosowania/niezastosowania dodatkowego usztywnienia komina,
  • sposobu wykonania zakończenia komina.

Maksymalne wysokości ponad dachem dla kominów Schiedel można znaleźć w ‘Informatorze Ogólnobudowlanym' (dostępny na www.schiedel.pl w dziale Pliki do pobrania).

W przypadkach, dla których nie podano konkretnych wartości, zaleca się wykonanie odpowiednich obliczeń statycznych.

Czy drzwiczki wyczystkowe/rewizyjne są niezbędne w kominie?

Drzwiczki wyczystkowe i rewizyjne w kominach są niezbędne m.in. dla zapewnienia możliwości prawidłowego wykonania przeglądu kominowego oraz możliwości usunięcia z dna komina grubszych nieczystości (np. sadzy). Konieczność stosowania drzwiczek jest zapisana w obowiązujących przepisach prawnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 §146.2): „Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzenia skroplin”.